Cele Klubu

Celem działania Klubu jest:
1) popularyzacja żeglarstwa jako formy turystyki i rekreacji,
2) rozwój żeglarstwa wyczynowego,
3) podnoszenie bezpieczeństwa uprawiania sportów wodnych i turystyki żeglarskiej,
4) wymiana doświadczeń w zakresie
5) patriotyczne wychowanie młodzieży poprzez promowanie zwyczajów żeglarskich
i morskich,
6) pomoc w uprawianiu żeglarstwa żeglarzom niepełnosprawnym i ich integracja

Powyższe cele Klub będzie osiągał, między innymi, poprzez:
1) upowszechnianie praktycznej wiedzy żeglarskiej i znaczenia naszych wód
śródlądowych i morskich,
2) organizowanie rejsów żeglarskich po wodach śródlądowych i morskich w kraju i
granicą,
3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i
w kraju i zagranicą,
4) organizowanie kursów, wykładów, warsztatów, obozów oraz prezentacji
ze wszystkich dziedzin wiedzy żeglarskiej i
5) zakup i budowę łodzi żaglowych i innego sprzętu pływającego,
6) uprawianie sportu żeglarskiego na wodach śródlądowych i morskich,
7) uczestniczenie w regatach organizowanych przez inne kluby i organizacje żeglarskie
w kraju i za granicą,
8) zakładanie i utrzymywanie przystani żeglarskich i lokali klubowych,
9) organizowanie wszelkiego rodzaju regat żeglarskich,
10) organizowanie imprez kulturalnych i innych form życia towarzyskiego,
11) utrzymywanie klubowej biblioteki żeglarskiej,
12) prowadzenia działalności gospodarczej