Informacja Administratora danych

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Yacht Club OPTY z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Leonida Teligi 2

II. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować mailowo: biuro@ycopty.pl

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
• dane identyfikujące (imię nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania),
• dane kontaktowe (telefon, adres e-mail),
• rodzaj i numer uprawnień (żeglarskich, motorowodnych, instruktorskich)
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją celów statutowych Yacht Club OPTY określonych przepisami prawa a w szczególności Ustawy o stowarzyszeniach.
3. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych.
1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Administratora w niezbędnym zakresie.
2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom oraz powierzone innym podmiotom i instytucjom na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu monitoringu wizyjnego.

V. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VIII. Wyrażenie zgody i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową Administratora
3. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem
• statutowym,
• umownym lub
• warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.